هدف از این تحقیق بررسی کارآفرینی و انواع آن با فرمت docx در قالب 56 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

کارآفرینی

مفهوم واژه کارآفرین

سیرتحول و تطور مفهوم کارآفرینی

اهمیت و ضرورت کارآفرینی

کارآفرینی روستایی

انواع کارآفرینی

عوامل موثر در موفقیت کارآفرینی روستایی

عوامل اجتماعی

عوامل محیطی

عوامل نهادی(سازمانی)

دیدگاه های موجود در کارآفرینی روستایی

دیدگاه جامعه شناختی و جمعیت شناختی

دیدگاه روان شناختی

دیدگاه اقتصادی(کارآفرینی درون نظریه اقتصادی)

توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی

دیدگاه توسعه ای و محیطی

جایگاه فضا در کارآفرینی روستایی

محیط زیست و کارآفرینی

کار آفرینی روستایی و پایداری منطقه ای

رویکرد قلمروی (سرزمینی) و توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی

دیدگاه نهادی

دولت و توسعه کارآفرینی در روستاها

سابقه کارآفرینی در ایران

کارآفر