هدف از این تحقیق بررسی محیط و سلامت اجتماعی با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-3-1- مقدمه

2-3-2- سلامت اجتماعی

2-3-3- نظام اجتماعی قدیم و جدید

2-3-4- محیط اجتماعی

2-3-4-1- دلبستگی مکانی

2-3-4-2- تعاریف دلبستگی مکانی

2-3-4-2-1- نظریات دلبستگی مکانی

2-3-4-3- مدلهای دلبستگی مکانی

2-3-4-4- عوامل مؤثر بر دلبستگی اجتماعی

2-3-4-4-1- عوامل کالبدی

2-3-4-4-2- عوامل اجتماعی

منابع

 

 

 

 

سرائی و همکاران (1392) پژوهشی تحت عنوان «مقایسه تطبیقی کیفیت زندگی در بافت­های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محله­ی شش بادگیری و شهرک دانشگاه)» انجام داده­اند. هدف این تحقیق آن است که با روش پیمایشی پس از تعریف مفهوم و نظریه‌های مرتبط با کیفیت زندگی اعم از مک کال و بروان، دو محلّه­ی شش بادگیری (از محلّات تاریخی) و محلّه شهرک دانشگاه (از محلّات جدید و برنامه‌ریزی‌شده( شهر یزد را از بعد ذهنی کیفیت زندگی بسنجد. جامعه آماری پژوهش 4020 نفر در محلّه شش بادگیری و 14555 در محلّه شهرک دانشگاه می‌باشد؛ که با استفاده از فرمول کوکران دو نمونه به ترتیب 300 و 330 تایی از هر محلّه انتخاب شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش می‌توان دریافت که محلّات قدیم شهری علی‌رغم برخورداری از اکولوژی بومی-ارگانیک، کیفیت زندگی پایین­تری نسبت به مناطق برنامه‌ریزی‌شده دارد.

 

 

 

قدمی (1390) پژوهشی تحت عنوان «بررسی کیفیت زندگی در شهرهای کوچک با تأکید بر بعد سلامت فردی و اجتماعی» انجام داده است. هدف از این پژوهش بررسی کیفیت زندگی شهر نور به‌عنوان شهری کوچک، با تأکید بر بعد سلامت فردی و اجتماعی است. فرضیه­ی این تحقیق این است که به  نظر می­رسد شهر موردمطالعه به لحاظ شاخص­های سلامت فردی و اجتماعی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. محقق در تحقیق از نظریه­های کامینز و یونگ استفاده کرده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی است و حجم نمونه بالغ‌بر 320 خانوار جمع­آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که در شهر موردمطالعه مؤلفه­ های کیفیت محیط‌زیست، کیفیت محیط کارکردی در وضعیت پایین­تر از سطح متوسط و کیفیت اجتماع در وضعیت متوسط قرار دارد.