هدف از این تحقیق بررسی نظریه های ارتباطی و رسانه ها با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

1ـ1ـ2ـ2ـ رویکرد رسانه‌های قدرتمند

1ـ1ـ1ـ2ـ2 ـ دیدگاه بوم‌شناسی رسانه‌ها (شکل قدرتمند رسانه)

2ـ1ـ1ـ2ـ2 ـ دیدگاه محتوای قدرتمند رسانه

1ـ2ـ1ـ1ـ2ـ2ـ نظریۀ گلوله (گلولۀ جادویی)

2ـ2ـ1ـ1ـ2ـ2ـ نظریۀ مارپیچ سکوت

3ـ2ـ1ـ1ـ2ـ2ـ نظریۀ برجسته‌سازی

4ـ2ـ1ـ1ـ2ـ2ـ نظریۀ چارچوب‌سازی

5ـ2ـ1ـ1ـ2ـ2ـ نظریۀ کاشت

6ـ2ـ1ـ1ـ2ـ2ـ نظریۀ وابستگی

2ـ1ـ2ـ2ـ رویکرد رسانه‌های با قدرت محدود

1ـ2ـ1ـ2ـ2ـ نظریۀ استحکام

2ـ2ـ1ـ2ـ2ـ نظریۀ استفاده و خشنودی (نیازجویی)

2ـ2ـ2ـ نظریه‌‌های نگرش

1ـ2ـ2ـ2ـ الگوهای یادگیری تغییر نگرش

2ـ2ـ2ـ2ـ الگوهای شناختی تغییر نگرش

3ـ2ـ2ـ2ـ الگوهای کارکردی

منابع

 

 

 

در حوزۀ علوم ارتباطات اجتماعی، تحقیقات بسیاری از سوی اندیشمندان این حوزه، در خصوص تأثیرگذاری رسانه‌های جمعی بر مخاطبان (در حوزه‌های مختلف) انجام شده است و بر مبنای آنها نظریه‌های بسیاری ارائه گردیده است. در این خصوص، با توجه به منابع موجود می‌توان دو رویکرد کلی را در حوزۀ تأثیرگذاری رسانه‌ها بر مخاطبان‌شان شناسایی کرد. رویکرد نخست، به رویکرد «رسانه‌های قدرتمند» موسوم است و نظریاتی که در این گروه جای می‌گیرند، بر این نکته تأکید دارند که رسانه‌ها به خودی خود (بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی)، تأثیرات عمیق و ماندگاری بر نگرش‌ها، افکار و رفتار مخاطبان‌شان دارند. در واقع موافقان این رویکرد، رسانه‌ها را قدرت بلامنازعی در شکل‌دهی به افکار، عقاید، نگرش‌ها و رفتارهای مخاطبان‌شان تلقی می‌کنند.

 

 

 

رویکرد دوم «رسانه‌های با قدرت محدود» نام دارد و معتقدان به آن، با وجود این که نقش رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی را در شکل‌دهی به نگرش‌ها و رفتارهای مخاطبان‌ پذیرفته‌اند، اما در عین حال، معتقدند که عوامل جانبی دیگری نیز در این تأثیرگذاری دخیل هستند که نباید از آن‌ها غافل شد، به طوری که در صورت تغییر هر یک از این عوامل جانبی، تأثیرگذاری رسانه‌ها نیز متفاوت خواهد بود. عمدۀ مطالعات انجام شده در حوزۀ مطالعات فرهنگی بر روی رسانه‌ها نیز به همین رویکرد باز می‌گردد.