هدف از این تحقیق بررسی پیشینه پژوهشی گفتمان های سیاسی با فرمت docx در قالب 10 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

پیشینه داخلی

پیشینه خارجی

منابع

 

 

 

پورسفیر (١٣٨٧) می کوشد تا در تحقیقی با عنوانِ جایگاه مفهوم عدالت در گفتمان اصولگرا با تاکید بر نهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری، دستاوردهای خود را در سه بخش تقسیم بندی کند. نخست، کاربست نظریۀ لاکلاو و موف برای نشان دادن ساز و کارهای تأسیس، قدرت گیری و مفصل زدایی از یک صورت بندیِ هژمونیک، دوم، تحلیل و تشریحِ ساز و کارهایِ بازنماییِ اید ئولوژیک و منازعاتِ معنایی برای در اختیار گرفتن قدرت در رسانه ها، و سوم، بررسی نحوۀ هژمونیک شدن گفتمان اصولگرا و پیروزی نهایی آن در انتخابات ریاست جمهوری پیشین. در بخش نخست، وی به این نتیجه می رسد که در هر یک از رویدادهای برجستۀ سیاسی تاریخ معاصر ایران، یعنی انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی، همواره بر پایۀ شکاف کلی تر میان سنت و تجدد، بنا به دورۀ خاص سیاسی- تاریخی و اجتماعی خاص، یک مرزبندی ضدیتی تأسیس شده است.

 

 

 

 وی در دومین بخش تحقیق خود به تحلیل مشخص تر ساز و کارهای برجسته شدن گفتمان اصولگرا به عنوان گفتمان پیروز در انتخابات ریاست جمهوری پیشین می پردازد. وی می نویسد که در تقابل میان گفتمان اصولگرا و اصلاح طلب و بازنمایی آن در مطبوعات، متن های خبری روزنامه های حامی هر یک از طرفین بر آن بودند تا با به کارگیری انواع ساز وکارهای بازنمایی، وقته های گفتمانی مورد حمایت خود را در مقابل گفتمان رقیب برجسته سازند. در بخش سوم این تحقیق نیز، گفتمان هژمونیک در انتخابات ریاست جمهوری و جایگاه عدالت در این گفتمان ترسیم شده است.