هدف از این تحقیق بررسی هویت و ابعاد آن با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

هویت چیست؟

ابعاد هویت

دشواری‌ها و پیچیدگی‌های هویت جمعی

هویت ینی

منابع

 

 

 

      به لحاظ لغوی در زبان لاتین واژه هویت(Identity) از واژه ی (Identitas) مشتق شده است و به دو معنای ظاهراً متناقض به کار رفته است: 1- همسانی و یکنواختی مطلق 2- تمایز که در بردارنده ی ثبات یا تداوم در طول زمان است.گرچه دو معنای متناقض و متضاد به نظر می‌رسند، ولی در اصل به دو جنبه‌ی اصلی و مکمل هویت معطوف هستند(رضادوست و. . .،145:1387).

 

 

 

كلمه‌ی«هویت»که در زبان فارسی به کار می‌رود در اصل یک واژه ی عربی است و از ضمیر غایب مفرد مذکر«هو» که به معنی«او» می‌باشد مشتق شده است(الطائی،33:1382). هویت که در عربی به کار می‌رود به معنی «یکی بودن باذات» یا یکی بودن موصوف با صفات اصلی و جوهری مورد نظر است(سبحانی جو،20:1383). هویت پاسخ به کیستی یا چیستی است. هویت وجه تمایز بین من با دیگری و یا بین ما با دیگری است. در حقیقت هویت عبارت است از نوعی رابطه بین هویت فرد و ساختار اجتماعی. بدین معنا که هویت نسبتی است که یک فرد بین عوالم ذهنی و واقعیت زندگی برقرار می‌كند. ازاین نظر مفهوم هویت از دو جهت مفهوم نسبی است: از یک جهت مفهومی است که دریک مجموعه شبکه معنایی،معنا پیدا می‌كند وازجهت دیگرتنها یک امر ذهنی نیست.