هدف از این تحقیق بررسی اهمیت بیمه و رضایت مشتری با فرمت docx در قالب 61 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
اهمیت بیمه
رضايت مشتري    
عوامل مؤثر بر انتظارات مشتري‬ ‫ ‬
پارادایم های‌ رضایت مشتری
پارادایم «انتظارات- عدم تطابق»
پارادایم عواطف
پارادایم تساوی
پارادایم «عملکرد درک شده»
پارادایم «فرایند‌های چند‌گانه»
پارادایم «نسبت دادن»
کیفیت خدمات
ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻓﻬﻢ رﻓﺘﺎر و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮي‬
از ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺎ اﻳﺠﺎد وﻓﺎداري در ﻣﺸﺘﺮي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي (CRM‬‬)
ﻫﻤﭙﻮﺷﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي‬
اﺻﻮل و اﻫﺪاف ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﻨﺘﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ
مدلهای بررسی رضایت مشتری
مدل فورنل
مدل کانو
مدل سروکوال
مدل شاخص رضایت مشتری آمریکایی
مدل رضايتمندي مشتري سوئدي
مدل رضايتمندي مشتري در اروپا
مدل شاخص رضايتمندي نروژي
مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرایندهای سازمان
عوامل جلب رضایت مشتریان از یك مؤسسه‬
اﺛﺮات رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﭼﯿﺴﺖ؟‬
عملكرد تجاري
ﭼﺮﺧﻪ ارزش- رﺿﺎﯾﺖ- ﺳﻮدﺁورﯼ از ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
درﮎ ﻣﻔﻬﻮم ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺳﻮدﺁورﯼ‬
ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت‬
ريشه هاي كمبود كيفيت خدمات در سازمانهاي خدماتي
كيفيت نامناسب خدمات و قصد رويگرداني مشتريان از شركت هاي بيمه اي
ﻗﻴﻤﺖ ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
رﻧﺠﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺘﺮي
ﺟﺬاﺑﻴﺖ رﻗﺒﺎ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ
كيفيت خدمات و رضامندي مشتري
مزاياي رضامندي مشتري و كيفيت خدمات
عوامل مؤثر بر انتظارات مشتري‬
عوامل جلب رضایت مشتریان از یك مؤسسه
معنای عملکرد
عملکرد سازمانی
موافقت  نامه های عملکرد
استانداردهای عملکرد
معیارهای برای سنجش عملکرد
عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف
عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری
عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل
عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی
پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور (ایران) و خارج از ایران
پیشینه تحقیق در داخل کشور (ایران)
پیشینه تحقیق در خارج از ایران

 

 

 

خطر پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد و همواره موجب دل مشغولی انسان بوده است. با توسعه جوامع بشری و حجم سرمایه، میزان درگیری انسان با خطر و ریسک افزایش یافت. با ریسک به روشهای مختلفی می توان برخورد نمود. بیمه یکی از روشهای مؤثر مقابله با ریسک است که به واسطه آن ریسک به بیمه گر منتقل می شود. بر اساس قرارداد فی مابین بیمه گر و بیمه گذار مقوله بیمه عینیت پیدا می کند. بیمه نقش اساسی در جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه دارد. خدمتی که بیمه به جامعه ارائه می کند، می توان به هفت گروه زیر تقسیم کرد:

 

 


   1) تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیتهای بازرگانی. 
   2) کارایی بازرگانان را افزایش می دهد.
   3) کمک مؤثری در توزیع نسبی هزینه هاست.
   4) سبب افزایش اعتبار بیمه گذار می شود.
   5) یک نوع پس انداز تلقی می شود.
   6) نوعي تأمین سرمایه برای درآمده بالقوه آینده.
   7) اجتماع از بیمه منتفع می شود.