هدف از این تحقیق بررسی انواع اطلاعات و طبقه بندی آن ها با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

10-2 انواع اطلاعات

1-10-2  طبقه‌بندی اطلاعات از نظر كاربرد

2-10-2  طبقه‌بندی اطلاعات از نظر سطوح سازمانی

11-2 نقش استراتژیک اطلاعات

1-11-2 سیستمها

2-11-2 روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی

3-11-2 چرخه حیات سیستم

4-11-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی

5-11-2 سیستمهای اطلاعاتی

14-2 سیستم های اطلاعاتی مدیریت

15-2 طبقه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی

1-15-2 طبقه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی از نظر ماهیت

2-15-2 طبقه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی از نظر ساختار

3-15-2 طبقه‌‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی از نظر كاربرد

1-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات پشتیبان مدیریت

2-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات پشتیبان عملیات

1-2-3-15-2سیستم‌های اطلاعات اداری

2-2-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات مدیریت منابع انسانی

3-2-3-15-2سیستم‌های اطلاعات حسابداری

4-2-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات تجاری

5-2-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات تولید

6-2-3-15-2سیستم اطلاعات جغرافیایی

7-2-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات اسنادی

3-3-15-2سیستمهای كسب و كار الكترونیكی سازمان

منابع

 

 

 

امروزه اطلاعات را جزو ذخایر ملی هر كشوری به حساب آورده اند و فعالیتهای مربوط به آن را پشتوانه هرگونه برنامه ریزی، سیاستگذاری، مدیریت و شرط اساسی رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می دانند. نقش و جایگاه مدیریت در فراهم آوری، سازماندهی، اشاعه و كاربرد پدیده ای چون اطلاعات بسیار حائز اهمیت است (بصیریان جهرمی و همكاران، 1388). طبقه‌بندی داده‌ها و اطلاعات از رویكردهای مشتركی تبعیت می‌كنند. اطلاعات را نیز می‌توان از نظر فرم، ساختار، محتوا، كاربرد و ارتباطات سازمانی طبقه‌بندی كرد. در اینجا فقط به معرفی انواع اطلاعات از نظر كاربرد و سطوح سازمانی می‌پردازیم.

 

 

 

اکثریت رهبران سازمانها اطمینان یافته اند که مدیریت اطلاعات، مهمترین عامل موثر در عملکرد سازمانی و برتری رقابتی است. اکنون بیش از پیش روشن شده است که اهمیت محوری اطلاعات از آنجاست که کنترل آن به دست مدیران اطلاعات سپرده شود. تصمیم گیری درباره شبکه های اطلاعات و سایر کاربرد های انفجار تکنولوژی، امروزه در حوزه مسئولیت مدیریت عالی سازمان است. اما اگر مدیر عالی سازمان باید این تصمیمات را اتخاذ کند. پس نقش اطلاعات چه خواهد بود ؟ کارکنان اطلاعات در آینده مسئولیتهای کلیدی متعددی را بر عهده خواهند داشت. این قسمت  محل گردآوری تخصصهای فنی است. به عنوان رابط در کاربرد های فزاینده علمی و تکنولوژیکی عمل می کند.

 

 

 

 رهبری لازم را در توسعه کاربرد های مربوط به منظور ارائه خدمت به مدیریت عالی سازمان فراهم می آورد و سیستمهای  حمایتی لازم را برای عملی کردن تصمیمات عمده سازمانی به گونه ای مستمر حمایت می کند (بکهارد و پریتچارد، 1387). کیفیت اطلاعات و کارایی فرایند آن، در صحیح، مرتبط، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر می شود. سرعت عمل مدیر در تصمیم گیری و درستی تصمیم او بستگی تام به کم و کیف اطلاعاتی دارد که در دسترس او قرار می گیرد. همچنین باز خورد اطلاعاتی  و تصمیم ؛ امکان اصلاح تصمیمات و غنی سازی آنها را برای مدیران فراهم می سازد (طالقانی، 1382).