هدف از این تحقیق بررسی رهبری توزیع و انواع آن با فرمت docx در قالب 54 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

رهبری توزیعی

رهبری: تعاریف و ماهیت

مطالعه علمی رهبری

رهبری توزیع شده: تعاریف و ماهیت

سیر تاریخی شکل گیری رهبری توزیع شده

تفاوت رهبری توزیع شده با سایر سبک های مرتبط

رهبری تحولی

رهبری پخش شده

رهبری همکارانه

رهبری دموکراتیک

رهبری تسهیم شده

رهبری توزیع شده: مروری بر کار اندیشمندان این حوزه

ابعاد رهبری توزیع شده

ابعاد رهبری توزیع شده از نظر المور و گوردون

 عناصراصلی تشکیل دهنده رهبری توزیع شده

رهبری توزیع شده: عوامل سوق دهنده و بازدارنده

مبانی نظری رهبری توزیع شده

منابع

 

 

 

موضوع رهبری به ریشه رفتار سازمان یافته انسانی برمی گردد. رهبری از هویت انسانی ما جدایی ناپذیر است؛ هویتی که تصور تاریخ بشر بدون آن مشکل است. آیا هیچ تلاش بزرگی می توانست بدون رهبری به انجام رسد؟ از دیدگاه سازمانی، رهبری به عنوان یک فرآیند، به معنی استفاده از نفوذ بدون زور برای هدایت و هماهنگی فعالیت های اعضای یک گروه و به عنوان یک صفت، به معنی مجموعه ای از ویژگی هاست. رهبری نفوذ قدرتمندی بر رفتار فرد و گروه در سازمان دارد. هر چه سازمانی از نظر رهبری نیرومندتر باشد، موفقیت آن سازمان بیشتر خواهد بود (انجمن مدیریت آمریکا، 2005؛ ترجمه انصاری، معمار و جاوری؛1387).

 

 

 

رهبری دارای معانی لغوی، اصطلاحات متعدد و جلوه مختلف می باشد. به لحاظ لغوی، واژه رهبری یعنی رهیابی، رهگشایی و راهنمایی انسانها، پیشگامی به سوی اهداف خاص که در عمل از طریق نفوذ در دیگران و تغییر رفتار آنها در جهت مورد نظر امکان پذیر است (سید جوادین، 1386). در اصطلاح، رهبری شامل راهنمایی و فرماندهی زیردستان در جهت بهتر فهمیدن هدف های سازمانی و  برانگیختن آنان به کار و فعالیت موثر است. به عبارت دیگر، تلاش مدیر برای ایجاد انگیزه و رغبت در زیردستان با هدف حصول به اهداف سازمانی صورت می گیرد. همچنین رهبر دارای جلوه هایی مانند رهبری مذهبی، رهبری سیاسی، رهبری علمی و فلسفی، و رهبری سازمانی است (سیدجوادین، 1382).

 

 

 

"راه های زیادی برای تمام کردن این جمله « رهبری عبارت است از ......» وجود دارد. در واقع تعریف واقعی از رهبری توسط استوگدیل (1974) ارائه شد. وی اذعان داشت که به تعداد افرادی که کوشیده اند رهبری را تعریف کنند، تعاریف مختلف از رهبری وجود دارد" (افجه ای، 1388: 415). طی پنجاه سال گذشته، بیش از شصت و پنج طبقه بندی سیستمی برای تعریف رهبری و ابعاد و موازین آن ارائه شده است. برخی از طبقه بندی ها، بر روش های کار از طریق گروه تأکید دارند که در آن رهبر در مرکز فعالیت ها و تغییرات گروهی قرار دارد (فلیشمن، 1991؛ باس، 1999).

 

 

 

برخی دیگر رهبری را از منظر روابط قدرت میان رهبران و پیروان تعریف کرده اند. از این منظر رهبران می توانند از قدرت خود موجبات تغییر در رفتار دیگران را فراهم آورند. برخی دیگر رهبری را در دیدگاه رهبریی خلاصه کرده و اذعان داشته اند که رهبری عبارت است از ترکیب صفات و و یژگی های خاص یا رهبری هایی که افراد از آن برخوردارند و آنها را قادر می سازد تا از این طرق دیگران را به انجام کارهای سازمانی تشویق کنند (افجه ای، 1388؛ سیدجوادین، 1386).