هدف از این تحقیق بررسی تعهد سازمانی و دیدگاه های متفاوت درباره ی آن با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-18-تعاریف تعهد سازمانی

2-19- دیدگاههای متفاوت درباره تعهد سازمانی

2-20- انواع تعهد

2-21- انواع تعهد سازمانی

2-22- اهمیت تعهد سازمانی

2-23- جوانب تعهد سازمانی

2-24- حوزه های تعهد سازمانی

2-25- نظریه های تعهد سازمانی

2-26- توسعه منابع انسانی

2-27- استقرار نظام مدیریت عملکرد

منابع

 

 

 

تعهد سازمانی نوعی نگرش شغلی و عبارت از حالتی است که عضو سازمان ، هدفهای سازمان را معرف خود می داند و آروز می کند که در عضویت آن سازمان بماند . لذا در جهت تحقق اهداف سازمان تمام تلاش و سعی خود را می نماید (رابینز ، 1996 به نقل از پارساییان ، 1378) . شایان (1382) ، معتقد است که تعهد سازمانی ، حد و اندازه­ای است که کارکنان نسبت به انجام کارها ، خود را متعهد می دانند ( شایان ، 1382) . استرون (1377)، معتقد است که تعهد سازمانی عبارت از نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل) است که در آن مشغول به کارند . در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد . شلدن تعهد سازمانی را چنین تعریف می کند : نگرش یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می کند (ساروقی ، 1375) .

 

 

 

لوک و کراوفورد (1999) ، معتقدند که تعهد سازمانی ، اثربخشی و کامیابی را تحت تأثیر قرار می دهد . کارکنان با تعهد بالا نسبت به کارکنان با تعهد پایین شانس بیشتری را برای ماندن در سازمان دارند . سالانسیک تعهد را حالتی می داند که در آن فرد با اعمال خویش و از طریق این اعمال اعتقاد می یابد که به فعالیتهایش تداوم بخشد و مشارکت خود را در انجام دادن آنها حفظ کند ، یعنی تعهد زمانی واقعیت می یابد که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی کند (برهانی ، 1381) .<