هدف از این تحقیق بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تعاریف

آموزش کارکنان و مدیران

آموزش افراد بزرگسال و اصول آن

آموزشهایفنیوحرفهای

آ‌موزش رسمی

آ‌موزش غیر رسمی

آموزش مداوم

آموزش ضمنی

یادگیری

بازار کارو کار آفرینی

منابع

 

 

 

پیشرفت روزا فزون و لحظه به لحظه علوم وفنون، هر روز دانش و مهارتهای انسان را نارسا و ناقص  می سازد بنابراین بقای فرد وسازمان وابسته به این است كه دائما اطّلاعات و مهارتهای خود را نو و تازه كنند و این ممكن نیست مگر با آموزش مداوم و مستمر .ازطرف دیگر تأمین به موقع و به جای نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در هر سازمان یك ضرورت محسوب می گردد و تأمین چنین ضرورتی بدون پیروی از اصول و فنون برنامه ریزی نیروی انسانی وبه ویژه برنامه ریزی آموزشی غیرممكن است.

 

 

 

قرار گرفتن در مسیر توسعه و دستیابی به توسعة پایدار، امروزه یكی از آرما نهای جوامع بشری است. سازمانهای جهانی مانند یونسكو راه های دستیابی به این توسعه را ( بدون در نظر گرفتن شرایط اختصاصی و اقلیمی كشورها )بررسی كرده و راهكارهای كلی را در معرض افكار عمومی قرار داد ه اند. یكی از عوامل مهم در دستیابی به توسعه -به تأكید سازمانهای بین الملل- توجه به آموز شهای فنی و حرفه ای است. كشورهای توسعه یافته امروزی از دهة 1970 به این راز موفقیت دستیافته و برای آن برنامه ریزی كرده اند و از یكى دو دهه بعد به دستاوردهای آن نائل گشته اند. آموزشهای فنی و حرفه ای انجام  فعالیت هایی است که می تواند فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده نماید یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد.

 

 

 

این آموزشها کسب مهار