هدف از این تحقیق بررسی ارزش ادراک شده و مدل های آن از دیدگاه مشتری با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2 – 4 – 2 - تعریف ارزش ادراک شده

2 – 4 – 3 - ارزش از دیدگاه مشتری

2 – 4 – 4 – مفهوم ادراکات مصرف کنندگان از ارزش

2 – 4 – 5 - ارزش

2 – 4 – 6 – گروه های ارزش

2 – 4 – 7 - مدل های ارزش از دید مشتری

2 – 4 – 8 - مدل مؤلفه های ارزش

2 – 4 – 8 - 1 -  ناراضی کننده ها

2 – 4 – 8 - 2 - رضایت بخش ها

2 – 4 – 8 - 3 - مشعوف کننده ها

2 – 4 - 9 - مدل نسبت هزینه- فایده

2 – 4 – 9 – 1 - ارزش حاصل از سیستم

2 – 4 – 9 - 2 - ارزش دریافت شده توسط مشتری نهایی

2 – 4 – 9 - 3 - ارزش حاصل از بازیگران خلق ارزش

2 – 4 – 10 - مدل وسیله- نتیجه

2 – 4 – 11 - مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری

منابع

 

 

 

جهانی شدن تجارت و پویاتر شدن رقابت، نقش مشتریان را در سازمانها تغییر داده است. امروزه نه تنها رقابت در بین شركتهای یك صنعت، بلكه بین صنایع مختلف نیز بسیار زیاد شده است. شناخت مشتریان شركت و آگاهی از رفتارهای خرید آنها مزیتی رقابتی برای شركتها محسوب می شود. از این رو ارزش درك شده مشتری نقطه عطف تامین رضایت وی از سازمان است و در همین راستا اهمیت رشد ارزش درك شده مشتری از دو جهت قابل بررسی است، چرا كه هم در مرحـله پیش از خــرید موثر است و هم یک عامل كلیدی و تعیـین كننده رضایت مشتری در خرید مجدد وی به شمار می رود(صحت و دهدشتی و زرندی، 1391).

 

 

 

سابقه و هدف ارزش ادراک شده به مفهوم ارزیابی کلی مشتری از میزان مطلوبیت کالا یا خدمت بر مبنای ادراک وی از منافع دریافت شده در مقابل هزینه های پرداخت شده است. در مفهوم بازاریابی اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی بستگی تام به تعریف و تعیین نیازها و خواسته های بازارهای هدف و تأمین رضایت مشتری به نحو مطلوبتر و مؤثرتر از رقبا دارد. در دنیای رقابت امروز، شرکتهایی موفق خواهند بود که رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند. شرکتهایی که صرفا" به دنبال فروش کوتاه مدت نبوده و کسب رضایت بلندمدت مشتری را از طریق ارائه کالاها و خدمات با ارزش برتر و متمایز وجهه همت خود قرار دهند(زارعی و عرب و رشیدیان و قاضی طباطبایی و رحیمی فروشانی، 1390). در این بازار فوق العاده پویا مشتری از سازمان انتظار دارد که بیشترین ارزش را با مناسب ترین قیمت عرضه کند و سازمانها نیز مدام به دنبال روش های جدید و ایجاد نوآوری در خلق و ارائه ارزش هستند و حتی از ارزش مشتری تحت عنوان «منبع آتی مزیت رقابتی» خویش نام می برند(2004, Khanh & Kandampully).

 

 

 

در واقع ارزش اداراک شده باید مرکز ثقل تلاش تمامی بازاریابان برای درک رفتار مصرف کننده باشد. بر همین اساس مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که مفهوم ارزش ادراک شده می تواند در روشن ساختن تصمیمات رفتاری مصرف کنندگان مثمرثمر باشد(رمضانعلی زاده، 1391). توسعه رویکردی که در آن مشتری به عنوان یک دارایی ضروری برای شرکت به حساب آورده شود، نمایانگر وقوع انقلابی در بازاریابی رابطه مند است. چنین رویکردی منجر به برخورد متفاوت با طبقه های گوناگون مشتریان از نظر سطح سودآوری بلند مدت آنها برای شرکت خواهد شد. امروزه مشتریان در ادبیات علمی بعنوان یک دارایی برای شرکت محسوب می‌شوند(2004، Iglesias & Guillen).