هدف از این تحقیق بررسی تعهد به برند و تاثیر آرم بر آن با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تشریح مفهوم برند

تعهد به برند

تعهد عاطفی (شناختی یا مؤثر) تعهد مستمر (محاسبه)

تأثیر برند برند در تعهد مصرف کننده به برند

تأثیر آرم برند بر تعهد به برند

اعتماد به برند

وفاداری و اعتماد به برند

وابستگی به برند

وابستگی عاطفی

وابستگی به برند و تعهد به برند

برند برند

برند برند و برند انسان

رویکرد برند برند

همخوانی برندی برند و مشتری

برند برند و هویت برند

برند برند و تصویر برند

برند برند و ارزش ویژه ی برند

منابع

 

 

 

یکی از مطلوبیت های مشتری در انتخاب یک محصول، برند معتبر است. در بسیاری از بازارها برند هویت ویژه ای برای یک محصول می آفریند و آن ها را به گروه خاصی از جامعه پیوند می دهد (نصیری پور و همکاران، 1389، ص 16). یک برند برند دارد و با آن خصوصیت پیدا می کند. برند برند یک استراتژی مهم در برند است که بازاریابان از آن استفاده می کنند تا مشتریان را هدف قرار دهند و با آن ها ارتباط برقرار کنند (جلیلوند، 1391، ص 15). از آن جایی که مصرف کنندگان نقطه عطف تمامی فعالیت های بازاریابی هستند بازاریابی موفق با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کنندگان آغاز می شود (صفرزاده، 1390، ص 67). در ادبیات بازاریابی، اعتماد را به عنوان یک پیش شرط ضروری برای ایجاد روابط با مشتریان معرفی نموده اند (مؤتمنی و همکاران، 1389، ص 93).