هدف از این تحقیق بررسی ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 تعهد سازمانی    
 ابعاد و تعاريف تعهد سازماني    
 تعهد عاطفي    
 تعهد مستمر    
 تعهد هنجاري    
 عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    
 عوامل فردي    
 عوامل سازماني    
 عوامل غیرسازماني    
 عوامل مؤثر بر تعهد عاطفی    
 عوامل مؤثر بر تعهد مستمر    
 عوامل مؤثر بر تعهد هنجاری    
 پیشینه تحقیقات انجام شده    

 

 


از آنجا که کیفیت ماحصل تلاش انسانهایی است که به عنوان با ارزشترین سرمایه هاي هر سازمانی محسوب می شوند، لذا پرداختن به مسائل اخلاقی انسانهایی که در واقع از مهمترین سرمایه هاي هر سازمان محسوب می شوند و فی الواقع از مجموع رفتار ایشان رفتار کل سازمان حادث می شود ضرورتی انکارناپذیر است.

 

 

 

مدیران امروزي به این نتیجه دست یافته اند که فقط با قوانین و مقررات نمی توان سازمانها را اداره کرد، بلکه در کنار آنها به ابزار دیگري نیاز دارند که اخلاق نام دارد. به اعتقاد کارشناسان براي اداره بهتر سازمانها ضرورت دارد که اخلاق در کنار قانون قرار بگیرد. خودکنترلی جایگزین دیگر کنترلی شود و هدفهاي اخلاقی به قوانین اخلاقی تبدیل شوند.