هدف از این تحقیق بررسی تعارف ، مفاهیم و ابعاد کلی سرمایه فکری با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
سرماية فكــري
سير تاريخي توسعة مفهوم و کاربرد سرماية فکري
تعاريف، مفاهيم و ابعاد كليدي سرماية فکري
اندازه‌گيري سرماية فكري: مدلها و روشهاي آن
کاربرد سرماية فکري در سازمانها
دلايل سنجش سرماية فکري توسط شرکتها
پيشينه تحقيق

 

 

 

امروزه همه مي‌دانند که اينترنت و شبکة جهان‌گستر وب، پيام‌آور ظهور دورة جديدي بنام عصر دانش و وداع با عصر صنعتي است. در عصر صنعتي که در دهة 1890 آغاز گرديد بر توليد و توزيع انبوه تأکيد مي‌شد. اما در عصر دانش، آنچه که موجب موفقيت تجارت و صنعت مي‌شود، دانش بشر است. اين دارايي نامشهود به عنوان سرماية فکري شناخته مي‌شود و گسترش سرماية فکري، حوزة حياتي ايجاد منفعت است. نتايج حاصل از بسياري از تحقيقات دربارة نقش و اهميت سرماية فكري در رشد و توسعة سازمانها و بعضاً رشد جوامع بشري، بر اين نكته تأكيد دارد كه هيچ جامعه‌اي توسعه نيافته است، مگر آنكه به توسعة سرماية فكري خود پرداخته باشد.

 

 

 

امروز محققان پي برده‌اند كه سرماية فكري، عامل باارزش و سرمايه‌اي بي‌پايان در جهت رشد و توسعة سازمانها و كشورها هستند. طوري كه طي نيم قرن گذشته بخش قابل توجهي از پيشرفت كشورهاي توسعه يافته مرهون تحول در سرماية فكري آنها بوده است. اگر در گذشته كار، سرمايه و زمين عوامل اصلي توليد به حساب مي‌آمدند، امروزه تغييرات فناوريها، فاكتورهاي نيروي انساني و افزايش بهره‌وري به عنوان عوامل رشد تلقي مي‌شوند.

 

 

 

تجارب ارزنده سازمانهاي موفق و پيشرو دربارة سرماية فكري، مبين اهميت سرمايه‌هاي انساني شاغل در آن سازمانهاست. آنها عظمت و بزرگي سازمان خود را به اندازة كساني مي‌دانند كه برايشان كار مي‌كنند، محور اصلي رشد كسب و كار خود را بر مبناي كاركنان خود بنا نهاده‌اند، انسان را سرچشمة تمامي خلاقيتها، نوآوريها، تواناييها و زيبايي‌ها مي‌دانند

 

 

 

و معتقدند چنانچه فضا و شرايط براي انسان شاغل در سازمان فراهم شود، تواناييهاي او شكوفاتر و متجلي مي‌شود اين گونه سازمانها كاميابي يا شكست سازمان يا مؤسسه خود را به ميزان سرماية فكري خود نسبت مي‌دهند و در نهايت بر اين اعتقادند كه اگر سازماني شايستگي حفظ سرماية فكري خود را نداشته باشد يا افرادي را براي حفظ ارزشها و برترينهاي خود انتخاب نكند، به آرامي به افول كشيده خواهد شد.