هدف از این تحقیق بررسی عملکرد ، تعاریف و مفاهیم آن با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
عملكرد
عملكرد، تعاريف و مفاهيم آن
الگوها و مدلهاي سنجش عملكرد و مديريت عملكرد
دلايل بهبود عملكرد
نقش هدفگذاري در ارتقاء و بهبود عملكرد
استقرار مديريت عملكرد در بهبود و ارتقاء عملكرد
شاخصهاي اندازه‌گيري عملكرد
چالشها و موانع بهبود عملكرد
اصول و چارچوب عملكرد در ابعاد سازمانها
پيشينه تحقيق

 

 

 

تمامي رويكردهاي مديريتي در اجرا اهدافي را به دنبال دارند كه معمولاً اساسي‌ترين هدف رسيدن به نتــايج دلخواه براسـاس برنامه‌ريزيهاي قبلي برنامه‌ريزان در سازمان است. عواملي چون تغيير سريع، كسري بودجه، كوچك شدن و ساختاردهي مجدد و فشارهاي اجتماعي براي پاسخگويي بيشتر سازمانها نسبت به عملكردشان، موجب تأكيد بيشتر بر عملكرد شده است.

 

 

 

عملكرد عبارت است از مجموعه‌اي از اقدامات به هم پيوسته‌اي از سياستها و رويه‌ها و اقداماتي كه روي دستيابي اهداف از طريق تمركز روي عملكرد ابعاد سازماني تأكيد دارد. به بيان بهتر فرايندي است مبتني بر يك سري فعاليتها و به نحوي بنا شده است كه بايد از طريق تضمين بهبود مستمر عملكرد افراد و گروهها در جهت اهداف راهبردي و اثربخشي سازماني طراحي شود. عملكرد عبارت است از مجموعه‌اي از اقدامات به هم پيوسته‌اي از سياستها و رويه‌ها و اقداماتي كه روي دستيابي اهداف از طريق تمركز روي عملكرد ابعاد سازماني تأكيد دارد.

 

 

 

نقش سازمان در دستيابي به هدفهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي آنچنان برجسته است كه سازمانهاي هر جامعه را گردونه‌هاي تحقق هدفهاي آن مي‌دانند. واقعيت اين است كه سازمانها به چندين دليل از اركان ضروري زندگي بشر به حساب مي‌آيند. آنها به جامعه خدمت مي‌كنند، ما را قادر مي‌سازند تا كارهايي را انجام دهيم كه بدون وجود آنها از عهده شان بر نمي‌آمديم، آنها همچنين جرياني از دانش و آگاهي ارائه مي كنند، و از نظر تعيين مسير شغلي، از منابع بسيار مهم به حساب مي‌آيند.