هدف از این تحقیق بررسی سازمان تامین اجتماعی در ایران با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
سازمان تامین اجتماعی
مقدمه
تاریخچه تامین اجتماعی
پیدایش بیمه خصوصی
زمینه های اقتصادی واجتماعی پیدایش بیمه های اجتماعی
وضع قوانین بینوایان درانگلستان
طرح تامین اجتماعی بیسمارک
عوامل توسعه تامین اجتماعی
استراتژیهای تامین اجتماعی درجهان
تاریخچه وسابقه موضوع تحقیق 
پیشینه تحقیق داخلی
پیشینه تحقیق خارجی

 

 


تامین اجتماعی ازسایرجنبه های رشدوتوسعه جدانیست وبرهمین اعتبار،پدیده ای است که بارشداقتصادی ،عدالت اجتماعی ،کرامت انسان وسرافرازی ملی پیوستگی کامل دارد.نظام تامین اجتماعی درکشورهای مختلف مشتمل برسه گروه راهبردهای بیمه ای،حمایت وامدادی است.امابابررسی ومطالعه تاریخی –اجتماعی کم وبیش روشن می شود

 

 

 

که درکشورهای مختلف،هرچندبرمیزان رشداقتصادی وصنعتی ،گسترش طبقه متوسط وقدرت گرفتن نهادهای مدنی افزوده شودوجه حمایتی تامین اجتماعی تدریجاوبطورنسبی کاهش یافته وتوجه عمده به راهبردهای بیمه ای معطوف شده است نظام تامین اجتماعی به ساختاربیمه ای منبعث ازدیدگاهای نظری همچون نظریه عدالت اجتماعی ،نظریه بهره وری ونظریه حاکمیت سیاسی است.اصولابین رشدوتوسعه اقتصادی ازطریق افزایش توان تولیدی وسیلستهای تامین اجتماعی هرکشوررابطه مستقیمی وجودداردبه قسمتی که برخی براین عقیده اندکه رشدوتوسعه اقتصادی بدون تعمیم وگسترش تامین اجتماعی به سختی تحقق پذیراست.

 

 

 

این وابستگی دوجانبه ایجاب می نمایدکه مابین سیاستهای کلان اقتصادی ازیکسووسیاستهای تامین اجتماعی ازسوی دیگرهماهنگی پایدارومستمری ایجادگرددتابدین طریق باگسترش رفاه اجتماعی موجبات افزایش فعالیتهای بیشترتولیدی ونهایتاکارآیی وبازدهی اقتصادی فراهم گردد.سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه ای باپوشش درحدود26میلیون نفربیمه شده اصلی وتبعی وجوددارد.