هدف از این تحقیق بررسی تامین اجتماعی در ایران با فرمت docx در قالب 69 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
تامین اجتماعی در ایران
تعریف تامين اجتماعي
تاثیرتامین اجتماعی درجامعه
تاریخچه تامین اجتماعی در ایران
تاريخچه سازمان تأمين اجتماعي در استان زنجان
فعالیت
وظایف
نظام تامین اجتماعی در ایران
پیدایش و تکامل بیمه ی اجتماعی در ایران
مقایسه ی نرخ حق بیمه تامین اجتماعی در چند کشور
مشمولان قانون تامین اجتماعی
خدمات وحمایتهای سازمان تامین اجتماعی ایران
مقایسه حمایتهای بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در ایران باسایرکشورهای جهان کشورهای درحال توسعه
کشورهای پیشرفته صنعتی جهان
حمایتها وکمک های قانونی کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران
مقایسه حمایتهاوکمکهای کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران باسایرکشورها
تامین اجتماعی وحمایت سازمان درکشورچین
پرداخت برای سلامت در فیلیپین
کشورهای صنعتی وپیشرفته
سیستمهای معمول تامین مالی مزایای تامین اجتماعی درجهان
مزایای کوتاه مدت
مزایای بلند مدت
مزایای حوادث ناشی ازکار
منابع تامین مالی وهزینه های سازمان تامین اجتماعی ایران
تاثیررشداقتصادی برسازمان تامین اجتماعی
تاثیرمستقیم بیکاری برسازمان
اقدامات دولت برای مقابله بابیکاری واثرات آن بر سازمان تامین اجتماعی
مصوبات ولوایح مجلس شورای اسلامی وهیات دولت
تاثیرسازمان تامین اجتماعی بررشداقتصادی
تاریخچه وسابقه موضوع تحقیق 
پیشینه تحقیق داخلی
پیشینه تحقیق خارجی 

 

 

 

تامين اجتماعی حمايتی است که جامعه از اعضای خانواده ها برای دسترسی مطمئن به مراقبتهای صحی وبهداشتی به عمل می آورد و امنيت درآمد را مخصوصا در موارد پيری، بيکاری، بيماری ، ازکارافتادگی،معلوليت کاری و از دست دادن نان  آور تضمين می نمايد.